Intermediate Viola

Chúng tôi không có kích thước nhỏ, chẳng hạn như 12, 13, 14 inch cho lớp này. Chỉ từ 15 inch trở lên, với âm thanh ấm và sâu. Thậm chí đủ tốt cho quý.

Số lượng :